Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení.

Provozovatelem internetového obchodu je chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. Uherské Hradiště (dále jen dílna). Sídlo dílny, sklad, odesílání zásilek, vyzvednutí zboží je na adrese : Svatováclavská 433, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572556255, email: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz, www.chranenadilnauh.cz, obchodní údaje - IČO: 29194024, DIČ: CZ29194024, název účtu: ČSOB Uh. Hradiště, č.účtu: 233993269/0300.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) při nákupu v internetovém obchodu.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

1. Celkové zhotovení objednávky je rozděleno do dvou fází. Nejprve si kupující vybere zboží, vhodí ho do košíku, vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Druhá fáze je pak automatické potvrzení objednávky prodávajícím.

2. Pokud je vyhotovena objednávka na zboží za cenu uvedenou na webových stránkách prodávajícího, nemůže ji prodávající bez souhlasu kupujícího měnit a je zavázán objednávku za tuto kupní cenu vyřídit.

3. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 občanského zákoníku právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek.

4. Kupující odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejména však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Během této záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

C. Postup pro uplatnění reklamace, reklamační řád.

I. Všeobecná ustanovení.

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou zejména zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodu nebo přímo v dílně či prodejně, což kupující musí potvrdit předložením vyplněného dokladu o koupi.

II. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení.

1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na jeho výměnu.

4. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, žehlením apod.) dle § 623 občanského zákoníku nemůže být uznána.

5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno přímo na dílně, prodejně nebo na emailové adrese: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz

6. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

7. Neoznámené zásilky nebudou přijaty !

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení.

1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu.

2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve stanovené lhůtě (bod III., odst.1) má kupující právo na nový výrobek nebo vrácení celé kupní smlouvy.

3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající.

4. Náklady dle § 53 odst. 4g občanského zákoníku si nese sám kupující.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedených v pramenech tohoto reklamačního řádu.

6. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající je povinen nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7. Kupující je povinen informovat prodávajícího na email, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že výrobek odesílá.

IV. Závěrečná ustanovení.

1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího.

2. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

D. Ochrana spotřebitele a odstoupení od smlouvy.

1. Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5, 6 a 7 občanského zákoníku.

2. V případě spotřebitelských emailových smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží. Prodávající je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo užíváno.

E. Právní doložka.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Pokud není něco upraveno ve výše uvedených podmínkách, je jedním z pramenů zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (OZ) ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (§ 588 a následující).

Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 (OZ) je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.

Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané zákonem   č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách internetového obchodu uvedena nabídka a cena jiná.